ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เพื่อพิจารณาผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

ประชุมการบริหารจัดการอัตราจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งานบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566