ภารกิจผู้อำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สนามสอบ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567

ภารกิจผู้อำนวยการ

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู”

ภารกิจรองผู้อำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ปลูกจิตสำนึกของบุคลากร ในการต่อต้านการทุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภารกิจรองผู้อำนวยการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพห้องน้ำนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน

ภารกิจผู้อำนวยการ

ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ภารกิจรองผู้อำนวยการ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567