ภารกิจรองผู้อำนวยการ
admin

ประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)