ภารกิจผู้อำนวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ภารกิจผู้อำนวยการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2567 และรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจผู้อำนวยการ

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting