คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
  2. นางนฤมล พอดี                        กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ    
  3. นางปัทมา คุณสืบพงษ์พันธ์     กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
  4. นายกมล ขวัญดี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย                         
  5. นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
  6. นางดารณี กีรติปกรณ์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล     
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
  8. นายสมบัติ  จันทร์กระจ่าง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       
  9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ