แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม เรื่องทั่วไป

m_facebook_messenger
line png

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000
Tel: 038 – 274120 , 038 – 272062   Fax: 038 – 276766
Email: saraban@chon1.go.th

กลุ่มอำนวยการ : 111(ผอ.กลุ่ม), 112, 113, 0 (ประชาสัมพันธ์)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : 114, 115 (พัสดุ)
หน่วยตรวจสอบภายใน : 118
กลุ่มบริหารงานบุคคล119, 120 (ผอ.กลุ่ม) 038-791150 (เบอร์ตรง)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 121
กลุ่มกฏหมายและคดี : 125
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : 124
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 321
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 323( ผอ.กลุ่ม), 324, 038-288757 (เบอร์ตรง)
กลุ่มนโยบายและแผน325, 038-792010 (เบอร์ตรง)