สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000

โทรศัพท์

038-274120 / 038-272062

โทรสาร

038-2726766

E-Mail

mailbox@chon1.go.th

Facebook

fb.com/chon1.go.th

โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062 ต่อ เบอร์โทรศัพท์ภายในดังนี้​

กลุ่มอำนวยการ
112 , 113
ห้อง ผอ.กลุ่มฯ
111

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114
งานพัสดุ
115

หน้าห้องผู้อำนวยการ
116
รองฯ นิอร ศรีสุนทร
117
สายตรง 038-285366

หน่วยตรวจสอบภายใน
118

กลุ่มบริหารงานบุคคล
119
ห้อง ผอ.กลุ่มฯ
120
สายตรง 038-791150

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
121
ห้องประชุมจันทนี
122

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
124
ห้อง ผอ.กลุ่มฯ
123

กลุ่มกฏหมายและคดี
125
รองฯ ดารณี กีรติปกรณ์
126

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
321
รองฯ เกษมศานต์ อาปะโม
322

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
324
ห้อง ผอ.กลุ่มฯ
323
สายตรง 038-288757

กลุ่มนโยบายและแผน
325
สายตรง 038-792010