คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. นายเต็ม เสืออ่วม                                                              ประธานอนุกรรมการ
 2. นายวรศักดิ์ วัชรกำธร (ผู้แทน กศจ.)                                อนุกรรมการ
 3. นายอำเภอเมืองชลบุรี (นายอำเภอหรือผู้แทน) อนุกรรมการ
 4. นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ (ผู้แทน ก.ค.ศ.)                                               อนุกรรมการ
 5. นายพุฒิพร อุ่นเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล)                        อนุกรรมการ
 6. รองศาสตราจารย์สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)       อนุกรรมการ
 7. นายคมสัน แท่งทองคำ                                                                              อนุกรรมการ       
 1. นางสิริธิดา ศรีโภคา (ครู)                                                               อนุกรรมการ
 2. นายสุทธิโรจน์ บุญชู (ผู้บริหารสถานศึกษา)                                  อนุกรรมการ
 3. นางธัชชญา ประจันตเสน (บุคลากรทางการศึกษาอื่น)                 อนุกรรมการ
 4. ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1                                                      อนุกรรมการและเลขานุการ