แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลทางการศึกษา 2/2564 (25 มิ.ย. 2564) อยู่ระหวางปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล

sc
0
โรงเรียนในสังกัด
bc
0
จำนวนนักเรียน
tc
0
จำนวนครู
bk2
0
โรงเรียนขยายโอกาส
bk
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
bc
0
โรงเรียนดีประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062 Fax 038-276766
E-Mail : mailbox@chon1.go.th