แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
– คำสั่งมอบหมายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา
รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
– แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 256

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
– ผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

– ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
– แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561- 2563
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลทางการศึกษา (25 มิ.ย. 2564) อยู่ระหวางปรับปรุง

sc
0
โรงเรียนในสังกัด
bc
0
จำนวนนักเรียน
tc
0
จำนวนครู
bk2
0
โรงเรียนขยายโอกาส
bk
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
bc
0
โรงเรียนดีประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062 Fax 038-276766
E-Mail : mailbox@chon1.go.th