วิสัยทัศน์ :

“สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำ ด้าานการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ยั่งยืน ก้าวไกลสู่สากล”
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
4 นโยบาย 10 จุดเน้น
Modified Model
Chon 1 TermTem

สพป.ชลบุรี เขต 1 :

ค่านิยมองค์กร
(Core Values)


 C
: Commitment 
 (มุ่งมั่นทำงาน)
 H : Happy service (บริการด้วยไมตรี)
 O : Open Mind       (มีจิตสาธารณะ)
 N : Non – Graded  (ปฏิบัติเท่าเทียม)
 1  : First in Service & Quality  (ยอดเยี่ยมบริการและคุณภาพ)

“มุ่งมั่นทำงาน บริการด้วยไมตรี มีจิตสาธารณะ
ปฏิบัติเท่าเทียม ยอดเยี่ยมบริการและคุณภาพ”
วัฒนธรรมองค์กร “
(Organisational Culture)

บริการและคุณภาพที่เป็นเลิศ (Excellent in Service & Quality)

ผู้บริหาร :

Previous slide
Next slide
0
โรงเรียนทั้งหมด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
นักเรียน
0
ครู
0
บุคลากร สพป.ชบ.1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000
Tel: 038 – 274120 , 038 – 272062   Fax: 038 – 276766
Email: saraban@chon1.go.th