แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ครุภัณฑ์งานอาชีพ

ครุภัณฑ์งานอาชีพ

ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment