ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3) ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน […]

เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “SJC Group คัพ” ครั้งที่ 10 ซึ่งสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 – 3 ร่วมกับบริษัท SJC Group จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.45 น. ดร.เอกวัฒน […]

ร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ดร.เอ […]

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting

         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอก […]