ประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอก […]