ประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment