กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน

เอกสารคู่มือความรู้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุต […]

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เพื่อพิจารณาผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอก […]