ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกว […]