ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2567 โดยมีการพิจรณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 127 ราย ดังนี้ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) กรณีปกติ จำนวน 1 ราย ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) กรณีเกษียณฯ 1ต.ค.2567 จำนวน 6 ราย ชั้นตรา ท.ช. จำนวน 38 ราย ชั้นตรา ท.ม. จำนวน 31 ราย ชั้นตรา ต.ม. จำนวน 43 ราย ชั้นตรา จ.ม. จำนวน 1 ราย ชั้นตรา บ.ช.(พนักงานราชการ) จำนวน 1 ราย เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment