กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment