ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง

          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 4 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 11 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จำนวน 3 คน และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าถ่ายทอดความรู้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ณ ห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment