ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment