ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม และดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment