MOU ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพป. และ สพม. ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพป. และ สพม. ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. จำนวน 3 ราย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. จำนวน 4 ราย นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รอง ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน รอง ผอ.สพม.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment