เปิดงาน BNM Open House 2023 “เปิดบ้านวิชาการบ้านเนินโมก” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินโมก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน BNM Open House 2023 “เปิดบ้านวิชาการบ้านเนินโมก” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินโมก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้านผลงานนักเรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment