ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

          วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ให้สมพระเกียรติต่อไป

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment