ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

          วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบเป้าหมายในการพัฒนา สพป.ชลบุรี เขต 1 และการมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี 5 พร้อมก่อนเปิดเรียน สร้างความรู้และความสุข
1. พร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ
2. พร้อมด้านผู้บริหาร
3. พร้อมด้านครู
4. พร้อมด้านระบบสนับสนุน
5. พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู จำนวน 82 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบฯ ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment