ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) 

          วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) และกล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfofmance Agreement : PA) และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติและแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 82 คน และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment