ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM

          วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM โดย สพฐ.ชี้แจงสร้างความเข้าใจ แนวทางการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการประเมินโครงการ มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และบุคลากรที่รับผิดชอบงานโครงการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment