ประชุมพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2566

          วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เพื่อนำเสนอสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment