ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความชัดเจนด้านการใช้ภาษาที่สามารถสื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment