ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ชลบุรี เขต 1

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายกมล ขวัญดี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง ด้านการวิจัยและประเมินผล นางดารณี กีรติปกรณ์ ด้านการบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์สฎายุ ธีระวณิชตระกูล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment