ประชุมข้อราชการสำคัญ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการถือปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้อราชการสำคัญ จำเป็นในการถือปฏิบัติและชี้แจงแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment