ประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment