แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2566)

เกณฑ์ราคากลาง ฉบับเดือนมีนาคม 2566

ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ

กลุ่ม DL-ICT สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment