สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566

ธัวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment