ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 ในการสำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ถึง 17 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา การรายงานการตรวจสอบพัสดุ การปิดบัญชีและการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Join Zoom Meeting

Similar Posts