ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2564 โดยได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และต่อด้วยประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนของ สพป.ชลบุรี เขต ๑ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.ชลบุรี เขต ๑ โดยผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Join Zoom Meeting

Similar Posts