ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 โดยได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Join Zoom Meeting

Similar Posts