นิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา งามวงค์วาน และนางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านหมื่นจิต และโรงเรียนบ้านโสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนhttps://www.facebook.com/chon1.go.th

Similar Posts