การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธาน ประชุมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สพป.ชบ.1 ครั้งที่ 3/2564 และนางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลากรจัดการศึกษา ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการประเมินคุIธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ชบ.1

Similar Posts