วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ : นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 หลักสูตร การพัฒนาชุดทักษะสำหรับครูอนามัยเพื่อการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 6 อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี