กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
11.พระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
14.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
15.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
16.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
17.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
18.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
19.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
20.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
21.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2558
22.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
24.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
25.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
26.พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
27.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
28.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
กฏ ก.ค.ศ.
1.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549
2.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
3.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ละพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2550
4.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
5.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
6.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.2550
7.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
8.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
9.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
10.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
11.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553
12.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
13.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
14.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
15.กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

ระเบียบ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
4.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
5.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

Similar Posts