ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 New!

  • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 New!

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ บก.06)

  • ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 New!
  • ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 New!

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

  • ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 New!
  • ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 New!

Similar Posts