คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม DLICT

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment