ITA

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Similar Posts