คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Similar Posts