กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (บับที่ ๒ )

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
(ฉบับที่ 
)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับที่ )

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ )

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ )

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.
๒๕๔๕

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.
ศ.๒๕๔๐

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.๒๕๖๒

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment