ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ กำหนดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จึงขอให้ โรงเรียนตรวจสอบสนามสอบและแจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สสวท.โดยเคร่งครัด

๒.ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจ ATK และถือแบบแสดงผลการตรวจ ATK มาแสดงในวันสอบด้วย (ตามเอกสารที่แนบมา) หากไม่แสดงผลการตรวจ  จะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ

 ๓.หากผู้เข้าสอบสอบทั้ง ๒ วิชา กรุณาให้เตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาให้พร้อม  ในวันสอบ เพื่อความเรียบร้อยของสนามสนอบ

๔.ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบด้วย และมาถึงสนามสอบก่อนเข้าสอบ ๑ ชั่วโมง

(คลิกเอกสารดังแนบ 3 ไฟล์)

Similar Posts