ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์  แจ้งแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565   ในวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบรี อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบถือแบบแสดงผลการตรวจ ATK มาในวันสอบด้วย ดังแนบ

Similar Posts