วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 8 (ฉะเชิงเทรา สมุทปราการ ชลบุรี ระยอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team ) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) เพื่อวางแผนและเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ภาพ – กุศาวดี / ข่าว – ปราณี

Similar Posts