ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการศึกษาสภาพปัจจุบันฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการในการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM กับ สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ.โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ภาพ – กุศาวดี / ข่าว – ปราณี

Similar Posts