ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยทุกสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Similar Posts