การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ฯ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการและลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ภาพ – กุศาวดี / ข่าว – ปราณี

Similar Posts